Konstantin Viĥrov

REJM –ekde komenco ĝis la fino

2001


 

0.      Enkonduko, por kio kaj por kiu bezonatas ĉi libro.

Kiam mi komencis verki ĉi libron mi unuavice volis mem kompreni – kio estas REJM, kiel ĝi funkcias, por kio, sur kiuj principoj, ktp. Kaj la libro estas rezulto de pensoj, interparoloj kun pluraj aktivuloj (mi pensas ke ili trovos siajn vortojn legante ĉi libron), legado de libroj pri regado, teorio de organizoj ktp. Kaj de mia propra sperto akirita laborante en gvidorganoj de SEJM, REJM, JEAĈR. Ĉi libro povas esti utila por ĉiu, kiu, kiel mi, volas respondi al samaj demandoj – eble ĝi helpos kompletigi pensmondon de interesiĝanta persono (ĝi povas esti interesa ne nur al REJManoj sed al ĉiu, kiu interesiĝas pri funkciado de organizoj).  Dum mi verkis ĉi libron kaj rakontis pri tio al miaj amikoj – multaj diris preskaŭ jenon: "Ĉu vi jam entombigas nin", aŭ "Vere – mallonga estos la libro". Do ĉi libro ĉefe temas pri eno de REJM, pri ĝia funkciado, kaj mi persone deziras ke ĝi estu glata kaj REJM funkciu ĝis kiam ĝi estas bezonata kaj poste ne plene malaperu, sed vivu en niaj koroj kaj pere de tiu sperto kiun ni akiris agante en ĝi helpu al plua nia evoluado.

1.      Celoj kaj taskoj

Ĉiu organizo kaj afero havas sian celon, eĉ eblas diri ke por homoj havi celon estas plej grava motivo en agado, des pli por ni, REJManoj, do mi listigu mian komprenon de niaj celoj:A. – Tutcerte kutimaj por E-movado: praktika uzo, disvastigo kaj popularigo de lingvo Esperanto kaj de humanismaj ideoj ligitaj kun Esperanto – laŭ mi ĉi tie ne necesas komenti, se ni ne indikos tiun ĉi celon, oni nin simple ne komprenos, mi konsentas ke ĝi estas ege vasta kaj ne klara celo, necesas dediĉi tutan libron al ĝi kaj pro tio ni transiru al pli realaj kaj praktikaj.

 

B. – Plifaciligi rilatojn inter siaj membroj – fakte REJM estas tutrusia organizo (devas esti) kaj la membroj loĝas en diversaj regionoj, aktivas en diversaj kluboj, kaj estas tute nature, ke ili devas havi iujn kontaktojn, interŝanĝi opiniojn, ricevi informojn pri la movado ktp. Kaj ĝuste REJM devas helpi al ili per siaj rimedoj – informorganoj, kunvenoj, seminarioj ktp. – do ni devas ligi niajn membrojn. Fakte ĉiu organizo ekzistas kaj kreiĝas nur pro unu kialo – por estu sinergia efekto – kiam 2*2=5, kiam, pro bona kunordigado, strukturo, ktp., la tuto povas atingi pli ol aro da diversaj elementoj. Kaj abstrakte – sistemon formigas ne amaso da elementoj sed ĝuste ligoj inter ili. /Efektive ĉi celo eĉ ne estas vera celo sed kondiĉo de ekzisto de la organizo/

 

C. – Prepari junajn E-istojn por E-movado – ankaŭ por mi estas memkomprenebla afero – ĉar konsentu ke ni bezonas ĉefe:

 - aktivulojn (kiuj aktivas por la movado)

 - artistojn (homoj kiuj artemas kaj povas krei en E-o)

 - organizantojn + gvidantojn (kiuj organizas aranĝojn kaj scipovas gvidi aliujn)

 - instruistojn (kiuj instruos E-on)

 - informantojn (kiuj scipovos bone prezenti E-on al ekstera publiko)

 -... ktp ....

 

- kaj simple homojn konsciantajn pri E-to, pri lingva problemo, pri internaciismo kaj similaj aferoj, tiuj homoj eĉ povas ne scii E-on, sed konscii pri ĝi kaj ĝia utileco.

/Ankaŭ tiu celo bezonatas por nia ekzisto – ĉar sen novaj fortoj ni simple formortos/.

 

Ĉio cetera provizas la celojn kaj por ĉiu celo estas siaj rimedoj, kiujn mi priskribu daŭre.

2.      Strukturo

- kio estas REJM?REJM estas formo de kunlaboro inter junaj E-kolektivoj kaj Esperantistoj – do estas organizo en kiu ni kunlaboras kaj per kiu ni kunlaboras (vidu celon B.) /kelkaj povas diri ke REJM ne havas kluban membrecon kaj pro tio ne povas esti kunlaboro inter kolektivoj – tio estas stultaĵo ĉar ĉiu pli-malpli matura klubo devas kompreni ke sole ne eblas fari multon, kaj en ĉiuj kluboj estas pretaj homoj al tutlanda laboro, kutime ili estas aktivuloj kaj povas influi la kluban vivon (krome rigardu ĉapitron 3)/

 Alivorte REJM estas interkluba kaj interaktivula reto, strukturo, kiu donas rimedojn por realiĝo de personoj kaj projektoj.

 

Kaj fakte REJM estas kolektivo – jen kion diris pri kolektivo Makarenko (mi iom adaptis):

 

Kolektivo estas

- Komuna celo, laboro(agado), organiz(ad)o

- Parto de Rusia socio (loka, urba, regiona)

- Parto de l'mondo

- Parto de la tutmonda (tutrusia) E-movado

- Estas kunordigo (ne estas homamaso) – kaj estraro reprezentas interesojn de la kolektivo

 

Jen, kaj nun jam alvenis tempo por diri pri rimedoj de tiu kunordigo. Ĝenerala ideo estas tia: pli da homoj partoprenu en regado kaj aktivado.

 

Konferenco – estas supera organo de REJM, kiu povas decidi pri ĉiuj demandoj, ĉiuj dezirantaj REJManoj povas ĝin partopreni kaj eldiri sian opinion. Krome, ideale – ĝuste konferenco devas proponi jaran REJMan programon kaj perspektivon por la estonto. Por realigi tiun programon konferenco povas lanĉi laborgrupojn, komisiitojn ktp. (Ne nur planas, sed ankaŭ trovas homojn kiuj povos ĉion realigi). Kaj laŭeble ĉiu partoprenanto (membro de REJM) difinu laboron kiun ŝli volas fari.

Konferenco akceptas jaran raporton de la komitato. Kaj estus bone, se konferenco estu ankaŭ forumo por E-junularo kie oni povas rakonti pri sia sperto, interŝanĝi opiniojn, plani ontan agadon ktp. kaj raporti dum konferenco estu honore por kluboj.

Por ke konferenco ne estu amaso da membroj kiuj tute ne imagas al si laboron, celojn kaj strategion – necesas konferencon prepari – decidajn demandojn preni ne en la unua tago sed en la lasta (se konferenco daŭras kelkajn tagojn) – dum komencaj tagoj – kunlabori kun homoj, po iomete enkonduki ilin al la aferoj – por ke en lasta tago ili povus elekti novan funkciantan komitaton kaj preni realan planon por jara laboro. Kaj dezirindas ke aktivuloj antaŭ reelektoj pensu kio estos poste (kiu estos), ĉu tiuj personoj sukcesos kunlabori kaj plenumi ĉion planitan.

 

Krome, ĉiuj demandoj por la konferenco devas esti pretaj anticipe – poste dissendataj al tiuj personoj kiuj ne sukcesos partopreni konferencon kaj ni devos ricevi ilian opinion pri ili (temas ĉefe pri siberia regiono – kies anoj ne povas ofte viziti eŭropan parton – eble ili devas fari propran konferencon kaj poste sendi al ĉefa konferenco la rezultojn)

 

Multe povas helpi dum konferenco okazigo de laborgrupoj laŭ temoj aktualaj por ni, kie homoj priparolu fakajn demandojn kaj poste raportu al tuta konferenco pri siaj rezultoj.

 

Kaj konferenco certe povas ellaboradi principojn de funkciado de REJM por ajna periodo en limoj de statuto (legu ĉi sube).

 

Raporto (esenco – konfirmo de laboro de la komitato) + enhavu ne nur raporton pri siaj agoj + superrigardon pri situacio en landoCerte konferenco estas plej supera organo, kiu kompetentas en ĉiuj demandoj, sed vidu ke konferenco pasas unufoje jare kaj ne ĉiam sufiĉas tempo por ellabori bonajn decidojn kaj tiel plu plenumi – do en periodo inter konferencoj pri ĉiuj demandoj respondecas komitato kaj ĝustatempe prenas bezonatajn decidojn, kaj pri sia laboro ĝi raportas antaŭ konferenco. Kaj esenco de raporto estas tia ke – unue REJManaro eksciu pri ĉio kaj konfirmu ĉiujn decidojn de komitato, ĝian laboron, ke konferenco fidas al elektita komitato kaj dankas. (Se konferenco ne akceptas la raporton – aperas demando – por kio ĝi elektis tiun komitaton? kaj tio signifas ke tuta laboro estis vana kaj ne valida – necesas prepari konferencon kaj havi bonajn rilatojn ne nur ene de komitato kaj ĝenerale ene de REJM).

 

Samtempe komitatanoj devas havi respondecon pri siaj decidoj, konscii ke ĝuste ili respondecas pri ĉio dum jaro.

 

Krome dezirindas ke en jarraporto estu ne nur priskriboj de agoj de komitatanoj sed ankaŭ priskribo de ĝenerala movada situacio en la lando – tio helpos al ĉiuj havi superrigardon kaj preni sekvajn decidojn.

 

Komitato – estas plenuma organo – ĝi plenumas tion kion planis la konferenco kaj gvidas laboron de REJM (laborgrupoj, komisiitoj, aktivuloj) en periodo inter konferencoj (fakte esence la komitato ankaŭ estas laborgrupo kun specialaj funkcioj).

 

- kion signifas “gvidas”

  - prenas aktualajn decidojn,

  - akceptas raportojn de laborgrupoj, komisiitoj ktp.

  - ligas laborgrupojn, regionojn, klubojn, komisiitojn, aktivulojn,

  - kreas laboran etoson en REJM,

  - informas (+ pri sia laboro),

  - peras en kontaktoj,

  - solvas fluajn taskojn,

  - laŭbezone korektas politikon,

  - prizorgas projektojn,

  - reprezentas REJMon antaŭ aliuj organizoj.

 

Fakte laŭ mi komitato estas la plej aktiva parto de REJM kaj devas zorgi pri ĉio cetera kio estos priskribata en ĉi libro. Kaj komitatanoj devas pensi iom landskale kaj vidi tutan situacion kun nia movado. Komitato konstante kunvenas (persone, rete), decidas, interŝanĝas opiniojn...

 

Kion fari kun eksaj komitatanoj? Ĉi tie mi skribu pri ankoraŭ unu funkcio de komitato – esti lernejo por aktivuloj, kie ili maturiĝas kaj poste jam scipovas agi memstare (realigi proprajn projektojn) kaj per sia agado helpi al nova komitato, ie subteni, kontroli ktp.

 

Prezidanto – estas komitatano kun specialaj funkcioj – gvidi kaj kunordigi laboron de la komitato, havanta decidan voĉon en la komitato, krome prezidanto reprezentas REJMon por ĉiuj ceteraj (plenumas ceremoniajn funkciojn) – estas vizaĝo de REJM, kaj prezidanto certe subskribas ĉiujn dokumentojn (inkluzive financajn). Krome mi volas aldoni ke prezidanto certe devas senti respondecon pri tuta REJM kaj pri ĉiuj aferoj.

 

Ankaŭ estas jena funkcia rolo de prezidanto – tia ke li kunigas temon (teamojn) – tiuj teamoj poste laboras pri konkretaj taskoj – kreas brikojn kaj el brikoj eblas jam ĉion konstrui – dependas de arkitekto, do prezidanto estas tiu arkitekto – devas havi superrigardon kaj ĝuste gvidi REJMon.

 

+ Komitato kiel malgranda grupo – kio unuigas

Tutcerte komitato estas t.n. malgranda grupo – kaj io devas unuigi ĝin – la plej firma momento ĉi tie – komuna laboro – ne tio ke ĉiu komitatano estas kvazaŭ komisiito kaj povas labori dum tuta periodo ne kontaktante kun la aliaj kaj ne tio ke komitatanoj kunvenas kaj parolas pri ĝeneralaj aferoj – ili devas iun aferon fari ĉiuj komune "per mane" – laŭ mi estas organizado de OkSEJT – ĝuste tiu afero en kiu devas partopreni ĉiuj komitatanoj kaj esti kerno de OK.

 

+ preto al disfalo –> preparo de sekvuloj

ankoraŭ unu funkcio de komitato – neniu malgranda grupo povas eterne vivi – eĉ la plej bone funkciantaj disfalas (memoru SEJMon) – do ni simple jam nun devas esti pretaj al nia disfalo kaj samtempe prepari la novan generacion kiu povos transpreni la stafeton en realigado de celoj kaj principoj de REJM.

 

Laborgrupa principo:

(tuta aro ne povas kompetenti en ĉio kaj ne povas esti bona grupigo – estu fakaj malgrandaj laborgrupoj kompetentaj pri certa agadkampo)

 

Bazo por nia laboro devas esti laborgrupoj kiuj povas esti diversaj (instruado, informado, eldono de gazeto, preparo de aranĝoj ktp.) ili kunvenas laŭbezone aŭ konstante por solvi fakajn problemojn; decidoj de laborgrupoj estu rekomendaj por REJM.

Aparta laborgrupo estas administra grupo – komitato – kunordigas laboron, ligas laborgrupojn. Kaj se ni volas havi ne grandan komitaton (ne pli ol 5 membroj) ni povas por malŝarĝi komitaton lanĉi "fakajn komitatojn" – kiuj plene respondecu pri sia fako, kaj komitato nur gvidu.

Speciala laborgrupo estas konferenρo – difinas ĝeneralan politikon de REJM, antaŭ konferenco respondecas ĉiuj laborgrupoj.

 

Por fino: statuto – kial ni ĝin bezonas kaj kio ĝi estas.

 

Ni ĉiuj estas malsamaj – havas multajn opiniojn kaj kondutojn, sed ni devas fari komunan laboron. Por tio ni devas ĉiuj singvidi laŭ iuj konataj al ĉiu standartoj – normoj, tradicioj, kulturo, ktp. Unu el tiuj standartoj estas statuto kaj ĝi formas bazan strukturon de organizo kaj principojn de ellaborado de decidoj.

Ĝi donas al ni kadrojn laŭ kiuj ni kune agadas. Sed kadroj ne devas esti tro precizaj

- ni devas havi liberon elekti vojon ene de kadroj depende de situacio. Pro tio statuto (kaj ceteraj principaj dokumentoj) ne devas esti tro precizaj, ĉar ni ne povas antaŭvidi ĉiujn situaĵojn.

 

Resume – REJM kiel aro de respondecaj personoj kiuj partoprenas konferencon, kiu elektas komitaton, lanĉas laborgrupojn (komisiitojn), ellaboras ĝeneralan politikon kaj laborplanon. Laborgrupoj kaj komitato plenumas tiun planon. Laborgrupoj solvas specialaj demandoj por kiuj ili estas lanĉitaj kaj komitato faras operativan laboron.

3.      Membroj

Ĝeneralaj pensoj pri membroj estas jenaj: pli da homoj al regado kaj aktivado, kaj ankoraŭ unu rimarko – REJMano devas sin senti ĝuste ano de REJM (ke oni zorgas pli ŝli, ŝli mem povas kontribui, ke ŝlia voĉo estas aŭskultata ktp).

Krome ĉiu REJMano estu informata pri bazaj aferoj (inkluzive: celoj, gvidorganoj, aktivaĵoj ktp) de REJM kaj pri ĉiuj decidoj de konferenco kaj komitato.

Kompreneble ke tiu procedo devas esti reciproka – REJMano mem strebu akiri informojn pri sia organizo kaj aktivi en ĝi.

 

Same kiel komitaton, ankaŭ anaron unuigas komuna laboro – do dezirindas ke ankaŭ ili partoprenu en organizado de tutREJMaj aranĝoj (kaj aktivaĵoj).

 

Mi proponas enkonduki rotacion – ekz. en klubo (organizo) estas komisiitoj pri diversaj aferoj – do ili ŝanĝu karusele siajn komisiojn – se dum unu monato homo okupiĝis pri la gazeto, en sekva ŝli gvidu komitaton ktp. komence certe estos ege malfacile (krome tio postulas pli da disciplino), sed poste ni ricevos grupon de spertuloj en ĉiuj direktoj – kiuj diversokaze povos okupiĝi pri ĉiuj fakoj kaj kio estas ne malpli grava ni ricevos homojn konsciantajn pri sia rolo en organizo kaj pri rolo de aliuj (kaj taskoj kaj metodoj de alia fako), rotaciita persono pli bone komprenos kiel funkcias organizo.

 

- Estas jam skribite ke necesas zorgi pri membroj – do ankaŭ pri aktivuloj necesas zorgi eble eĉ pli (kaj certe aktivigi kaj eduki aktivajn) – REJMaj kaj klubaj aktivuloj devas esti en kuro de aferoj de la komitato kaj laŭdezire partopreni komitat-kunvenojn kaj kelkajn necesas speciale inviti por ke ili spertiĝu, komprenu pri niaj principoj kaj poste povu transpreni la aferojn. /celoj B kaj C/

 

Aliĝado, kotizoj kaj rabatoj (kial? por kio?)

- Provu ni pripensi kial homo aliĝas al REJM, mi listigu la bazajn: esti en bona kompanio, por ion akiri (atenton, gvidorecon, rabatojn, servojn k.s.), por ion fari (aktivi) kaj tra ĉiuj tiuj kialoj iras jena linio: ŝli subtenas celojn de REJM kaj akceptas tradiciojn (sinkonduton, subkulturon ktp) (povas esti certe homoj kiuj aliras REJMon nur pro rabatoj kaj servoj kaj poste pasivas – do ili almenaŭ donas kvanton kaj ĝenerale tio estas sur ilia honto (ili estu

B-membroj kaj pro tio ne malhelpu al aktivuloj).

 

De alia flanko kion ni povas proponi al homo (rilatas ne nur al REJM, sed ĝenerale al la movado):

 - neordinarajn personojn

 - ĝojon pro farita laboro

 - organizon kie ĉiu respondecas pri tuta komunumo

 

- Kotizo – en pluraj organizoj – kotizoj estas grava parto de buĝeto kaj monfontoj, sed plej ĉefa rolo de ĝi estas simbolo de tio ke persono aliĝas al organizo.

 

Kaj mi volas iom skribi pri funkcio de rabatoj por REJManoj: per la unua rigardo ŝajnas ke ĝi estas rekompenco al REJManoj pro ilia aktivado por REJM, sed ordinare organizon konsistigas ne aktivemaj personoj – sekve rabato estas simple reklama ago por akiri pli da atento, pli da membroj (esperante ke inter ili troviĝos postaj aktivuloj). Do sekve rabato ne devas esti granda – kaj al aktivuloj necesas rekompenci alimaniere (kiel estas en SEJTa sistemo kiam trionon de monprofito oni disdividas inter homoj kiuj multon faris por SEJT).

 

Pasivaj membroj: por ekhavi pli da utilo de ili necesas kiel ĉiam kun ili labori: informi ktp. por ke ili pasive sciu pri E-o, REJM ktp, kaj bonokaze povu informi aliujn.

 

Teknike tion eblas okazigi jene: estu 2 kategorioj en membreco: A kaj B. B – estu ajna persono pasinta ekzamenon kaj paginta la kotizon (+ ricevanta ĉion kio estas destinita al membroj), kaj A – estu aktiva membro.

Kaj homo mem decidu kiu ŝli estas, sed A-eco ne aldonu iujn priveligiojn sed postulu laboron (kvazaŭ komitatan – raportoj, partopreno en kunvenoj, aktivaĵoj ktp)

 

Membraro kaj E-o: dum lasta tempo pluraj personoj venas al E-movado por ĝenerale etosumi kaj tute ne havas iujn sciojn pri ĝi, do estas dezirinde ke REJM zorgu ankaŭ pri ĝeneralaj priEsperantaj scioj de personoj (temas pri historio, kulturo, lingvo ktp.)

4.      Aranĝoj

Por fari aranĝon ni devas rekonscii kion ni celas, kion ni ricevas kaj de tio komenci: trovi lokon, decidi pri formo, programo ktp.

 

- SEJToj (ĉefe temas pri OkSEJT):

 Estas multaj celoj, sed plej aktualaj estas:

 - pliaktivigo de kluboj

 - spertigo kaj aktivigo de homoj (en diversaj fakoj)

 - interligi homojnRimedojn por atingi celojn eblas dividi je 2 partoj:

- pasivaj (somera universitato, prelegoj, diskutrondoj ktp.)

- aktivaj: kiam homoj vivas en programo kaj samtempe per sia aktivado atingigas niajn celojn – necesas nur ĝuste organizi la procedon (ni kreu kondiĉojn – homoj mem realiĝu)

 

jen estas proponataj principoj:

1) teamoj konsistu el malsamurbanoj (tio donas interligojn kaj kontaktojn), sed komence homoj strebas esti kune kun samurbanoj – ni povas solvi tion jene – estu ankaŭ antaŭe preparataj programeroj de kluboj kaj dum SEJT ili kunvenu ankaŭ 1-2 foje klube(urbe) por finprepari

2) rotacio ene de teamo – estu ĉiutage nova:

 - gvidanto (reprezentanto en TOK)

 - informanto (ĵurnalisto preparanta murgazeton)

 - krokodilestro

 - majstro de estrado

 - gvidanto de ludoj (sportaj)

 - saĝulo (estu kunvenoj, trejnadoj pri diversaj temoj, utilaj por la klubo)

 - ...

kaj ĉiuj havos ŝancon spertiĝi en ĉiuj fakoj kaj ni ricevos poste homojn kiuj havas imagon pri bezonataj por ni "profesioj" (scipovo gvidi, prepari informilon ktp.)

 

Do homo kvazaŭ vivu en 3 grupoj:

- siaurba klubo

- tendara teamo

- "profesia" teamo (kun ĉiutaga nova konsisto – TOK, gazeta redakcio, ktp) kaj estu samtempe spertaj konsilantoj

 

3) ĉiuvespere estu kreaj aferoj preparataj de teamoj (partoprenas ĉiu)

 

ĝenerala penso – programon preparas kaj gvidas ĉiu

 

- ATS

kun ATS ĉio klaras – ni bezonas spertulojn pri diversaj fakoj kaj ni trejnas homojn

 

laŭ mi plej bezonatas jenaj temoj:

 - instruado

 - gvidado (+klubado)

 - informado

+ aldonaj:

 - E-strukturoj (kaj ĝenerale pri movado)

 - ĉirkaŭaj strukturoj (junularaj organizoj ktp. – KER)

 - kiel okazigi aranĝojn

 

kaj verdire ni povas fari sistemon de seminarioj por (preskaŭ) samaj homoj – por ke ili spertiĝu en ĉiuj fakoj

 

- VER, StRIGo, k.a. – estas regionaj renkontiĝoj kiuj helpas en interligado kaj pliaktiviĝo de regionoj – dum tiuj renkontiĝoj ni povas fari diskutrondojn por atentigi partoprenantojn pri ligitaj kun movado demandoj (similaj al TEJO-seminariaj)

 

- kaj ĝenerale REJM devas subteni interregionajn aranĝojn ĉar pere de ili ni atingas niajn celojn (certe ni devas aktive partopreni la programon por nia influo estu pli efika). De alia flanko tiuj devas esti aranĝoj ne de REJM, sed de lokaj kluboj (plejparte okazigas lokanoj, REJM nur helpas)

5.      TEJO

Fakte multo el ĉi libro rilatas ankaŭ al TEJO – necesas nur ŝanĝi vortojn REJM al TEJO kaj klubo al LS, kaj ĉi tie mi volas priskribi rilatojn inter REJM kaj TEJO:

TEJO vidpunkte de REJM estas ligo – ligo kun ceteraj junaj esperantistoj (ni certe havas ankaŭ rektajn ligojn sed estas malfacile komuniki samtempe kun ĉiuj) – ĝi havas malgrandan praktikan utilon sed havas bonan moralan sencon kaj alia funkcio de TEJO estas – ke ĝi estas sekva ŝtupo por aktuvuloj en ilia E-kariero – kaj anstataŭ malhelpi al pli junaj ili bone aktivumas en TEJO.

 

Skribante pri TEJO mi devas tuŝi ankoraŭ unu plene teorian demandon – prioritateco de interesoj de organizo de pli vasta (globala) tavolo (ekz. se TEJO difinas lingvan politilkon kaj LS-oj devas ĝin konsideri) – ĉar pli globala strukturo vidas situacion pli komplete de supre kaj povas preni pli efikajn decidojn. Rilate REJMon ni jene povas solvi ĉi demandon – ĉiuj klubestroj eniru REJMon kaj partoprenu ĝian agadon – REJM estas ĝuste tiu loko kie ili renkontiĝas, priparolas komunajn projektojn, interŝanĝas opiniojn ktp.

 

+ antaŭaj generacioj

ĉi tie mi volas skribi kaj pri antaŭaj generacioj – kiuj estas fakte spertaj sed jam ne povas (ne devas) okupi oficialajn postenojn en REJM – unu vojo por ili kiel estas skribite estas TEJO alia – ni povas krei "konsilion de olduloj" – organo kun konsilaj rajtoj kaj strategia centro – ĉar por spertiĝi agi en landa nivelo kaj ekhavi ĝustan senton kaj pensmanieron – bezonatas tempo kaj malnovaj komitatanoj – tute taŭgas por tio.

 

+ REU – ĝenerala penso – ĉiuj ni estos tie kaj REJM rilate al REU estas granda lernejo, sed tio ne signifas ke REUanoj devas veni kaj instrui – junularo devas mem travivi ĉion kaj spertiĝi.

6.      Eksteraj rilatoj

ĝis nun ER ne estis forta fako de REJM kaj tion necesas ŝanĝi, ĉar:

1. ni ne estas solaj en la mondo – ekzistas kaj aliaj junularaj organizoj kiuj aktivas kaj ni povus kunaktivi, partopreni seminariojn, konferencojn ktp – tio spertigus nin kaj riĉigus nian vivon

2. ĝuste per laboro por(kun) ekstera mondo ni povas realigi la 1-an celon – disvastigado de E-o

 

Krome laborante en ekstera mondo ni povas konatiĝi kun io nova kaj interesa, kion ni povas poste apliki kaj en la movado (esplorado de eblecoj kaj novaj direktoj).

 

kaj jen estas ĝenerala teoriumo – senco de ĉiu ago estas ekster limoj de ĝi.

7.      Kulturo

Mi citu: "... Vera signifo de belegeco... – sen ĝi ne estas anima inspiro, homojn necesas levi super la kutima nivelo de kutima vivo..." /Ivan Jefremov "Tais Afinskaja"/

 

Certe ni devas progresigi kaj evoluigi E-kulturon (en ĉiuj branĉoj), sed ĉefo ĉi tie estas konatigi homojn kun belegeco, igi ilin krei kaj konsciiĝi pri beleco de nia mondo.

 

REJM kiel landa organizo povas subteni niajn artistojn, trovi novajn talentojn ktp. ĉefa rimedo certe estas EoLA.

 

- EoLA ĝenerale solvas ĝuste tiujn 2 celojn:

1. konatigo de homoj kun belego – koncerta programo

2. serĉado de novaj talentoj (+igado homojn krei) – konkursa programo

 

krome pere de EoLA ni povas konatigi ankaŭ eksteran publikon kun E-kulturo.

8.      Tutmonda

-kunlaboro

iu kunlaboro eblas nur tiam kiam estas pri kio labori (komuna celo) fakte nun en movado ne estas komuna celo kaj sekve tutmonda kunlaboro mankas, plej interesaj lastatempaj pli malpli komunaj celoj povus estu celoj de Kampanjo 2000, ni kurte rememoru ilin:

1.) Levi la organizan kaj idean nivelon de E-komunumo

2.) Levi la prestiĝon de la internacia lingvo

3.) Influi la internacian vivon

 

laŭ mi, nun tiu kampanjo estas plene forgesita kaj celoj ĝis nun estante aktualaj ne estas akceptitaj de E-movado, kaj ĝis kiam aperos iu vere komuna celo (aŭ almenaŭ tasko) – vera tutmonda kunlaboro ne estos – ni nur povos interŝanĝi informojn kun TEJO kaj malofte fari komunajn projektojn kun unuopaj alilandaj E-organizoj.

 

Tutlanda:

-kunordigo

-informado

-instruado

Ene de Rusio ĉio estas pli simple kaj ni vere povas realigi: landan kunordigon (ekz. sinsekvo de aranĝoj, aktivuloj kaj

helpo al ili ktp.), landan informadon, kaj landan instruadon (laŭ niaj standartoj). Ĉefa rimedo ĉi tie estas ATSoj – kiam ni edukas al homoj niajn modelojn kaj poste homoj vole-nevole aranĝos ĉion pli malpli laŭ ili. /rimedo – estas ATSoj/

9.      Kluboj

Mi jam skribis pri neceso, ke anoj eksentu sin anoj de io komuna tuto, kaj ke plej bona rimedo tion realigi estas komuna laboro, sed pro tio ke da homoj estas multe kaj ili loĝas sufiĉe dise kaj ne povas kunveni ofte, komuna laboro estas ne tiom facila, sed ĝi tamen eblas, jen rigardu kiel tio atingeblas pere de kluboj:

 

- komuna programo – se ekzistus skiza, skema programo por ĉiuj kluboj tio povus esti unu el la ligiloj (ĉar ĉiuj vivus kiel unu) samtempe ĝi ne devas esti dogmo sed kadrigi nur ĝenerale komunajn programerojn (kiuj povus pasi en kluboj ekz. Zamenhof-tago, tago de E-kanto, iu konkurso ktp.)

 

- ekzamenoj – ankaŭ havas sencon kiam ĉiuj ĝin pasas, ni almenaŭ scius pri niaj standartoj kaj estus certaj pri minimuma lingva kaj movada nivelo de homoj

 

- partopreno en preparado de aranĝoj (REJMaj, interregionaj,...) – unu el ĉefaj rimedoj – kluboj povas kune prepari unu grandan aranĝon (po programero, po tago) (ekz. OkSEJT, EoLA ktp.)

 

- konkurado – fakte estas formo de komuna programo por kluboj – pli bongusta – kluboj kvazaŭ mem komencas vivi laŭ "komuna vojo" (okazigi programerojn kaj aranĝojn) kaj ricevi pro tio poentojn ktp.

 

/samtempe ni solvas ankaŭ klubajn problemojn – programo, aktiviĝo, kunlaboro ktp./

10. Simple ideoj kaj principoj

principoj de laboro de REJM:

- Solvado de demandoj (kun pensoj pri morgaŭ...).

Kiam ni decidas iun problemon – ni ĉiam devas pensi pri la estonto kaj demandi – kiel la decido utilos morgaŭ, ĉu ĝi ne malhelpos ktp.

- demokratio

- renovigo – (ĉiujara) – kiam ni konstante faras la samon – nia agado rutiniĝas kaj iĝas ne interesa por ni – por tio ni devas ŝanĝadi ion (aldonadi) aŭ trovi novajn homojn por kiuj nia tiu laboro estas nova

- Ne konsentas – kontraŭdiru, kontraŭdiras – proponu, proponas – pruvu, pruvas – faru

- kritikante – proponu (por ĉiu decido estu alternativo kaj homo preta ĝin realigi)

 

Ideoj por teknike kunordigi laboron kaj helpantaj al komitato

- listo de solvendaj taskoj

- listo de bezonataj personoj (volontuloj) + listo de labordirektoj

- listo de potencialaj aktivuloj

- memkontrolado de laboro de komitato kaj laborgrupoj pere de cirkuleroj

- ĉiu A-REJMano estu ĝia reprezentanto (necesas prepari homojn kaj engaĝi en REJM-laboron)

- REJM-kunvenoj – kiam kunvenas ne komitato, sed 1-2 komitatanoj kaj pluraj REJManoj kaj parolas pri laboro (onta) de REJM (por REJM) – helpas ekvidi – perspektivajn aktivulojn, aktualajn demandojn, formas interligojn inter komitato kaj anaro (rea ligo).

 

Aldonaĵo. Hereza "kontraŭREJMa" penso:

Reala laboro fariĝas en la pli malsupra nivelo – finfine ĉion faras personoj – ni bezonas homojn scipovantajn informi pri E-o kaj influi al internacia vivo, ĉiuj niaj aktivaĵoj estas nur rimedoj por prepari tiujn homojn (kaj ni vere devas tion fari). Ofte tiuj personoj estas saĝaj kaj por atingi pli altnivelajn rezultojn mem organiziĝas kaj de ĉi tie el ĥaoso formiĝas nova organizo...

 

 

Hosted by uCoz